Borderterriersällskapets årsmöte 2019

2019-1-29

Inbjudan Borderterriersällskapets årsmöte 2019

 

Plats: SKK, Rotebergsvägen 3, Sollentuna 

Tid: Lördagen den 16 februari 2019 kl.14.00

Visning: Kl.13.00 visning av SKK,s museum och temarum.

Mat: Kl.12.00 gemensam lunch för dem som så önskar. BTS bjuder på lunchen. 

Anmälan: Deltagande till lunchen anmäls senast  1 februari till sekreteraren Anja Svensson tel: 0155-701 39 eller 070-511 72 08 eller s.anja@outlook.com

 

Verksamhets- revisionsberättelse, styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget som skall behandlas av klubbmötet kommer att finnas tillgängliga på klubbmötet.

 

 

DAGORDNING vid Borderterriersällskapets årsmöte den 16 februari 2019

 1. Justering av röstlängd.

 2. Val av ordförande för mötet.

 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

 4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet.

 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.

 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

 7. Fastställande av dagordningen.

 8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.

 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen.

 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  B.  Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.

 13. Val av ordförande för ett år, ordinarie ledamöter för två år, suppleanter för ett år i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.

 14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för ett år.

 15. Val av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav sammankallande väljs för ett år, övriga för två år. Sammankallande samt en ledamot väljs varje år.

 16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.

 17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 31/12 anmälts till styrelsen skriftligt och undertecknat. Väcks förslag i ärende som inte finns med under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 18. Mötets avslutande.

 19. Utmärkelser och prisutdelning.

 

Valberedningens förslag till BTS styrelse 2019:
Ordförande:

Anna-Karin Bergh            väljs för en tid av 1 år (omval)

 

Ledamöter:

Åsa Sundström                 väljs för en tid av 2 år (omval)
Pernilla Hedström           väljs för en tid av 2 år (omval)
Ewa Vrang                         väljs för en tid av 2 år (omval)
                                                              (tidigare suppleant)
Johan Sandrieser                   vald för en tid av 2 år 2018

Camilla Venerot                    vald för en tid av 2 år 2018

Åsa Sandberg                         vald för an tid av 2 år 2018

 

Suppleanter:

Maria Erlandsson              väljs för en tid av 1 år (omval)

Tommy Jönsson                 väljs för en tid av 1 år (omval)

Maria Glamsare                 väljs för en tid av 1 år (nyval)

 

Revisorer:

Håkan Spak                        väljs för en tid av 1 år (omval)

Ann-Sofie Hirschman       väljs för en tid av 1 år (omval)

 

Revisorssuppleanter:

Sören Sellén                       väljs för en tid av 1 år (omval)

Thorbjörn Larsson            väljs för en tid av 1 år (omval)

 

 

2019-01-28

Marie Frisk                      Ulla Axén                 Helene Lundgren

vald på 1 år 2018          vald på 2 år 2018           vald på 2 år 2017

sammankallande

 

 

Please reload

Arkiv
Please reload

Kategorier

© 2019 Borderterriersällskapet

Borderterriersällskapet är ansluten till Svenska Kennelklubben.

Senast uppdaterat:

2019-11-10  Valplistan
2019-11-10  Parningar
2019-11-03  Avel

2019-10-22  Uppfödare

2019-10-22  Butiken

Vi finns på Facebook!

Svenska Borderterriersällskapet