KLUBBMÖTE/ÅRSMÖTE
INFORMATION

 


          Borderterrier Sällskapets Klubbmöte (årsmöte) 2018

Plats: Hotell TaInn, Västerås

Tid: Lördagen den 24 februari 2018 kl.14.00

Mat:  BTS bjuder alla årsmötesdeltagare på lunch kl.13.00 !
Men det är viktigt att ni anmäler att ni vill ha lunch eftersom vi måste beställa maten i förväg.
Anmäl också helst deltagande så vi får lagom stor lokal! Och om ev. snöoväder  o.dyl. gör att vi måste ställa in mötet med kort varsel.
Anmälan till sekreteraren Anja Svensson senast 17 februari.
Tel: 0155-701 39 eller 070-511 72 08 eller s.anja@spray.se

Verksamhets- revisionsberättelse, styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget som skall behandlas av klubbmötet kommer att finnas tillgängliga på klubbmötet.

DAGORDNING vid Borderterrier Sällskapets klubbmöte den 24 februari 2018
1. Justering av röstlängd.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande    skall justera protokollet.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående klubbmöte givit styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12.A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
     B.  Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
     C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. Val av ordförande för ett år, ordinarie ledamöter för två år, suppleanter för ett år i styrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter för ett år.
15. Val av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter, varav sammankallande väljs för ett år, övriga för två år. Sammankallande samt en ledamot väljs varje år.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till klubbmötet eller som senast 31/12 anmälts till styrelsen skriftligt och undertecknat. Väcks förslag i ärende som inte finns med under punkt 17 kan, om klubbmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
18. Mötets avslutande.
19. Utmärkelser och prisutdelning.

Valberedningens förslag till ny styrelse 2018 se här>>>
 
Tillbaka